تبلیغات
ایمنی و بهداشت حرفه ای - قانون کار
Powered by
Abzarak.com
ایمنی و بهداشت حرفه ایقانون کار

 

فصل‌ چهارم‌ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 

حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌

مبحث‌ اول‌ ـ كلیات‌

 ماده‌ 85ـ  برای‌ صیانت‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ مادی‌ كشور رعایت‌ دستورالعملهایی‌ كه‌ از طریق‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ (جهت‌ تأمین‌  حفاظت‌ فنی‌) و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌   (جهت‌ جلوگیری‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ و تأمین‌ بهداشت‌ كار و كارگر و محیط‌ كار) تدوین‌ می‌شود، برای‌ كلیه‌ كارگاهها، كارفرمایان‌، كارگران‌ و كارآموزان‌ الزامی‌ است‌.

 تبصره‌ـ  كارگاههای‌ خانوادگی‌ نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ فصل‌ بوده‌ و مكلف‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار می‌باشند.

 ماده‌ 86ـ  شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مسؤول‌ تهیه‌ موازین‌ و آئین‌نامه‌های‌ حفاظت‌ فنی‌  می‌باشد و از اعضا ذیل‌ تشكیل‌ می‌گردد:

 1ـ وزیر كار و امور اجتماعی‌ یا معاون‌ او كه‌ رئیس‌ شورا خواهد بود

 2ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌

 3ـ معاون‌ وزارت‌ صنایع‌ سنگین‌

 4ـ معاون‌ وزارت‌ كشاورزی‌

 5ـ معاون‌ وزارت‌ نفت‌

 6ـ معاون‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌

 7ـ معاون‌ وزارت‌ جهاد سازندگی‌

 8ـ رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌

 9ـ دو نفر از استادان‌ با تجربه‌ دانشگاه‌ در رشته‌های‌ فنی‌

 10ـ دو نفر از مدیران‌ صنایع‌

 11ـ دو نفر از نمایندگان‌ كارگران‌

 12ـ مدیر كل‌ بازرسی‌ كار وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ كه‌ دبیر شورا خواهد بود.

 تبصره‌ 1ـ  پیشنهادات‌ شورا به‌ تصویب‌ وزیر كار و امور اجتماعی‌ رسیده‌ و شورا در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند برای‌ تهیه‌ طرح‌ آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ كارگران‌ در محیط‌ كار و انجام‌ سایر وظایف‌ مربوط‌ به‌ شورا، كمیته‌های‌ تخصصی‌ مركب‌ از كارشناسان‌ تشكیل‌ دهد.

تبصره‌ 2ـ  آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورا با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ وزیر كار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

 تبصره‌ 3ـ  انتخاب‌ اساتید دانشگاه‌، نمایندگان‌ كارگران‌ و نمایندگان‌ مدیران‌ صنایع‌ مطابق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر كار و امور اجتماعی‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 87ـ  اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ كه‌ بخواهند كارگاه‌ جدیدی‌ احداث‌ نمایند و یا كارگاههای‌ موجود را توسعه‌ دهند، مكلفند بدواً برنامه‌ كار و نقشه‌های‌ ساختمانی‌ و طرحهای‌ مورد نظر را از لحاظ‌ پیش‌بینی‌ در امر حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار، برای‌ اظهارنظر و تأیید به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ دارند. وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ نظرات‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یك‌ماه‌ اعلام‌ نماید. بهره‌برداری‌ از كارگاههای‌ مزبور منوط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ خواهد بود.

 ماده‌ 88ـ  اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ به‌ ساخت‌ یا ورود و عرضه‌ ماشین‌ می‌پردازند مكلف‌ به‌ رعایت‌ موارد ایمنی‌ و حفاظتی‌ مناسب‌ می‌باشند.

 ماده‌ 89ـ  كارفرمایان‌ مكلفند پیش‌ از بهره‌برداری‌ از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی‌ كه‌ آزمایش‌ آنها مطابق‌ آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ ضروری‌ شناخته‌ شده‌ است‌ آزمایشهای‌ لازم‌ را توسط‌ آزمایشگاهها و مراكز مورد تأیید شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ انجام‌ داده‌ و مدارك‌ مربوطه‌ را حفظ‌ و یك‌ نسخه‌ از آنها را برای‌ اطلاع‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ نمایند.

 ماده‌ 90ـ  كلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ كه‌ بخواهند لوازم‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشتی‌ را وارد یا تولید كنند، باید مشخصات‌ وسایل‌ را حسب‌ مورد همراه‌ با نمونه‌های‌ آن‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ ارسال‌ دارند و پس‌ از تأیید، به‌ ساخت‌ یا وارد كردن‌ این‌ وسایل‌ اقدام‌ نمایند.

 ماده‌ 91ـ  كارفرمایان‌ و مسوولان‌  كلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ مكلفند براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ فنی‌ برای‌ تأمین‌  حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ كارگران‌ در محیط‌ كار، وسایل‌ و امكانات‌ لازم‌ را تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگی‌ كاربرد وسایل‌ فوقالذكر را به‌ آنان‌ بیاموزند و در خصوص‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ نظارت‌ نمایند. افراد مذكور نیز ملزم‌ به‌ استفاده‌ و نگهداری‌ از وسایل‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ فردی‌ و اجرای‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌ كارگاه‌ می‌باشند.

 ماده‌ 92ـ  كلیه‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ كه‌ شاغلین‌ در آنها به‌ اقتضای‌ نوع‌ كار در معرض‌ بروز بیماریهای‌ ناشی‌ از كار قرار دارند باید برای‌ همه‌ افراد مذكور پرونده‌ پزشكی‌ تشكیل‌ دهند و حداقل‌ سالی‌ یك‌بار توسط‌ مراكز بهداشتی‌ درمانی‌ از آنها معاینه‌ و آزمایشهای‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورند و نتیجه‌ را در پرونده‌ مربوط‌ ضبط‌ نمایند.

تبصره‌ 1ـ  چنانچه‌ با تشخیص‌ شورای‌ پزشكی‌ نظر داده‌ شود كه‌ فرد معاینه‌ شده‌ به‌ بیماری‌ ناشی‌ از كار مبتلا یا در معرض‌ ابتلا باشد كارفرما و مسؤولین‌ مربوطه‌ مكلفند كار او را براساس‌ نظریه‌ شورای‌ پزشكی‌ مذكور بدون‌ كاهش‌ حق‌السعی‌، در قسمت‌ مناسب‌ دیگری‌ تعیین‌ نمایند.

 تبصره‌ 2ـ  در صورت‌ مشاهده‌ چنین‌ بیمارانی‌، وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ مكلف‌ به‌ بازدید و تأیید مجدد شرایط‌ فنی‌ و بهداشت‌ وایمنی‌ محیط‌ كار خواهد بود.

 

ماده‌ 93ـ  به‌منظور جلب‌ مشاركت‌ كارگران‌  و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ در محیط‌ كار  و پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریها، در كارگاههایی‌ كه‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ ضروری‌ تشخیص‌ دهند كمیتة‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار تشكیل‌ خواهد شد.

 تبصره‌ 1ـ  كمیته‌ مذكور از افراد متخصص‌ در زمینه‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و امور فنی‌ كارگاه‌ تشكیل‌ می‌شود و از بین‌ اعضا، دو نفر شخص‌ واجد شرایطی‌ كه‌ مورد تأیید وزارتخانه‌های‌ كار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ باشند تعیین‌ می‌گردند كه‌ وظیفه‌شان‌ برقراری‌ ارتباط‌ میان‌ كمیته‌ مذكور با كارفرما و وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌  و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ می‌باشد.

 تبصره‌ 2ـ  نحوه‌ تشكیل‌ و تركیب‌ اعضا براساس‌ دستورالعملهایی‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

 ماده‌ 94ـ  در مواردی‌ كه‌ یك‌ یا چند نفر از كارگران‌ یا كاركنان‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ امكان‌ وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ ناشی‌ از كار را در كارگاه‌ یا واحد مربوطه‌ پیش‌بینی‌ نمایند می‌توانند مراتب‌ را به‌ كمیته‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار یا مسؤول‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار اطلاع‌ دهند و این‌ امر نیز بایستی‌ توسط‌ فرد مطلع‌شده‌ در دفتری‌ كه‌ به‌ همین‌ منظور نگهداری‌ می‌شود ثبت‌ گردد.

 تبصره‌ـ  چنانچه‌ كارفرما یا مسؤول‌ واحد، وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ ناشی‌ از كار را محقق‌ نداند موظف‌ است‌ در اسرع‌وقت‌ موضوع‌ را همراه‌ با دلایل‌ و نظرات‌ خود به‌ نزدیكترین‌ اداره‌ كار و امور اجتماعی‌ محل‌ اعلام‌ نماید. اداره‌ كار و امور اجتماعی‌ مذكور موظف‌ است‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ بازرسین‌ كار به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و اقدام‌ لازم‌ را معمول‌ نماید.

 ماده‌ 95ـ  مسؤولیت‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار برعهده‌ كارفرما یا مسؤولین‌ واحدهای‌ موضوع‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 85 این‌ قانون‌ خواهد بود. هرگاه‌بر اثر عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ مذكور از سوی‌ كارفرما یا مسؤولین‌ واحد، حادثه‌ای‌ رخ‌ دهد، شخص‌ كارفرما یا مسؤول‌ مذكور از نظر كیفری‌  و حقوقی‌ و نیز مجازاتهای‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ مسؤول‌ است‌.

تبصره‌ 1ـ  كارفرما یا مسؤولان‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ موظفند كلیه‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار را در دفتر ویژه‌ای‌ كه‌ فرم‌ آن‌ از طریق‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ اعلام‌ می‌گردد ثبت‌ و مراتب‌ را سریعاً به‌صورت‌ كتبی‌ به‌ اطلاع‌ اداره‌ كار و امور اجتماعی‌ محل‌ برسانند.

 تبصره‌ 2ـ  چنانچه‌ كارفرما یا مدیران‌ واحدهای‌ موضوع‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ برای‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار، وسایل‌ و امكانات‌ لازم‌ را در اختیار كارگر قرار داده‌ باشند و كارگر با وجود آموزشهای‌ لازم‌ و تذكرات‌ قبلی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ دستورالعمل‌ و مقررات‌ موجود از آنها استفاده‌ ننماید كارفرما مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌. در صورت‌ بروز اختلاف‌، رأی‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ نافذ خواهد بود.

مبحث‌ دوم‌ ـ بازرسی‌ كار

 ماده‌ 96ـ  به‌منظور اجرای‌ صحیح‌ این‌ قانون‌ و ضوابط‌ حفاظت‌ فنی‌، اداره‌ كل‌ بازرسی‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ با وظایف‌ ذیل‌ تشكیل‌ می‌شود:

 الف‌ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ ناظر به‌ شرایط‌ كار به‌ ویژه‌ مقررات‌ حمایتی‌ مربوط‌ به‌ كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و خطرناك‌، مدت‌ كار، مزد، رفاه‌ كارگر، اشتغال‌ زنان‌ و كارگران‌ نوجوان‌

 ب‌ـ نظارت‌ بر اجرای‌ صحیح‌ مقررات‌ قانون‌  كار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌

 ج‌ـ آموزش‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ فنی‌ و راهنمایی‌ كارگران‌، كارفرمایان‌ و كلیه‌ افرادی‌ كه‌ در معرض‌ صدمات‌ و ضایعات‌ ناشی‌ از حوادث‌ و خطرات‌ ناشی‌ از كار قرار دارند.

 دـ بررسی‌ و تحقیق‌ پیرامون‌ اشكالات‌ ناشی‌ از اجرای‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و تهیه‌ پیشنهاد لازم‌ جهت‌ اصلاح‌ میزان‌ها و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ موارد مذكور، مناسب‌ با تحولات‌ و پیشرفتهای‌ تكنولوژی‌

 ه‌ـ رسیدگی‌ به‌ حوادث‌ ناشی‌ از كار در كارگاههای‌ مشمول‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ عمومی‌ و آماری‌ این‌گونه‌ موارد به‌منظور پیشگیری‌ حوادث‌.

 تبصره‌ 1ـ  وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ مسؤول‌ برنامه‌ریزی‌، كنترل‌، ارزشیابی‌ و بازرسی‌ در زمینه‌ بهداشت‌ كار و درمان‌ كارگری‌ بوده‌ و موظف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ را در این‌ زمینه‌ به‌عمل‌ آورد.

 تبصره‌ 2ـ  بازرسی‌ به‌صورت‌ مستمر، همراه‌ با تذكر اشكالات‌ و معایب‌ و نواقص‌ و در صورت‌ لزوم‌ تقاضای‌ تعقیب‌ متخلفان‌ در مراجع‌ صالح‌ انجام‌ می‌گیرد.

 ماده‌ 97ـ  اشتغال‌ در سمت‌ بازرسی‌ كار منوط‌ به‌ گذراندن‌ دوره‌های‌ آموزش‌ نظری‌ و علمی‌ در بدو استخدام‌ است‌.

 تبصره‌ـ  آئین‌نامه‌ شرایط‌ استخدام‌ بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار با پیشنهاد مشترك‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. این‌ شرایط‌ به‌ نحوی‌ تدوین‌ خواهد شد كه‌ ثبات‌ و استقلال‌ شغلی‌ بازرسان‌ را تأمین‌  كند و آنها را از هر نوع‌ تعرض‌ مصون‌ بدارد.

 ماده‌ 98ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار در حدود وظایف‌ خویش‌ حق‌ دارند بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ در هر موقع‌ از شبانه‌روز به‌ موسسات‌ مشمول‌ ماده‌ 85 این‌ قانون‌ وارد شده‌ و به‌ بازرسی‌ بپردازند و نیز می‌توانند به‌ دفاتر و مدارك‌ مربوطه‌ در موسسه‌ مراجعه‌ و در صورت‌ لزوم‌ از تمام‌ یا قسمتی‌ از آنها رونوشت‌ تحصیل‌ نمایند.

 تبصره‌ـ  ورود بازرسان‌ كار به‌ كارگاههای‌ خانوادگی‌ منوط‌ به‌ اجازه‌ كتبی‌ دادستان‌ محل‌ خواهد بود.

ماده‌ 99ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار حق‌ دارند به‌منظور اطلاع‌ از تركیبات‌ موادی‌ كه‌ كارگران‌ با آنها در تماس‌ می‌باشند و یا در انجام‌ كار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، به‌ اندازه‌ای‌ كه‌ برای‌ آزمایش‌ لازم‌ است‌ در مقابل‌ رسید، نمونه‌ بگیرند و به‌ روسای‌ مستقیم‌ خود تسلیم‌ نمایند.

 تبصره‌ـ  سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ چگونگی‌ بازرسی‌ كار مطابق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ با پیشنهاد شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ كار حسب‌ مورد به‌ تصویب‌ وزیر كار و امور اجتماعی‌ و وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 100ـ  كلیه‌ بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌، دارای‌ كارت‌ ویژه‌ حسب‌ مورد با امضاء وزیر كار و امور اجتماعی‌ یا وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ هستند كه‌ هنگام‌ بازرسی‌ باید همراه‌ آنها باشد و در صورت‌ تقاضای‌ مقامات‌ رسمی‌ یا مسوولین‌ كارگاه‌ ارائه‌ شود.

 ماده‌ 101ـ  گزارش‌ بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار در موارد مربوط‌ به‌ حدود و ظایف‌ و اختیاراتشان‌ در حكم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌ خواهد بود.

 تبصره‌ 1ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار می‌توانند به‌عنوان‌ مطلع‌ و كارشناس‌ در جلسات‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ شركت‌ نمایند.

 تبصره‌ 2ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ نسبت‌ به‌ پرونده‌هایی‌ كه‌ قبلاً به‌عنوان‌ بازرس‌ در مورد آنها اظهارنظر كرده‌اند، شركت‌ كنند.

 ماده‌ 102ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار نمی‌توانند در كارگاهی‌ اقدام‌ به‌ بازرسی‌ نمایند كه‌ خود یا یكی‌ از بستگان‌ نسبی‌ آنها تا طبقه‌ سوم‌ و یا یكی‌ از اقربای‌ سببی‌ درجه‌ اول‌ ایشان‌ به‌طور مستقیم‌ در آن‌ ذینفع‌ باشند.

 ماده‌ 103ـ  بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار حق‌ ندارند در هیچ‌ مورد حتی‌ پس‌ از بركناری‌ از خدمت‌ دولت‌ اسرار و اطلاعات‌ را كه‌ به‌ مقتضای‌ شغل‌ خود به‌ دست‌ آورده‌اند و یا نام‌ اشخاص‌ را كه‌ به‌ آنان‌ اطلاعاتی‌ داده‌ یا موارد تخلف‌ را گوشزد كرده‌اند، فاش‌ نمایند.

 تبصره‌ـ  متخلفین‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مجازاتهای‌ مقرر در قوانین‌ مربوط‌ خواهند بود.

 ماده‌ 104ـ  كارفرمایان‌ و دیگر كسانی‌ كه‌ مانع‌ ورود بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار به‌ كارگاههای‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ گردند و یا مانع‌ انجام‌ وظیفه‌ ایشان‌ شوند یا از دادن‌ اطلاعات‌ و مدارك‌ لازم‌ به‌ آنان‌ خودداری‌ نمایند، حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ محكوم‌ خواهند شد.

 ماده‌ 105ـ  هرگاه‌ در حین‌ بازرسی‌، به‌ تشخیص‌ بازرس‌ كار یا كارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ احتمال‌ وقوع‌ حادثه‌ و یا بروز خطر در كارگاه‌ داده‌ شود، بازرس‌ كار یا كارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ مكلف‌ هستند مراتب‌ را فوراً و كتباً به‌ كارفرما یا نماینده‌ او و نیز به‌ رئیس‌ مستقیم‌ خود اطلاع‌ دهند.

تبصره‌ 1ـ  وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌، حسب‌ مورد گزارش‌ بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ از دادسرای‌ عمومی‌ محل‌ و در صورت‌ عدم‌ تشكیل‌ دادسرا از دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطیل‌ و لاك‌ و مهر تمام‌ یا قسمتی‌ از كارگاه‌ را صادر نماید. دادستان‌ بلافاصله‌ نسبت‌ به‌ صدور قرار اقدام‌ و قرار مذكور پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌.

 دستور رفع‌ تعطیل‌ توسط‌ مرجع‌ مزبور در صورتی‌ صادر خواهد شد كه‌ بازرس‌ كار یا كارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و یا كارشناسان‌ ذیربط‌ دادگستری‌ رفع‌ نواقص‌ و معایب‌ موجود را تأیید نموده‌ باشند.

 تبصره‌ 2ـ  كارفرما مكلف‌ است‌ در ایامی‌ كه‌ به‌علت‌ فوق كار تعطیل‌ می‌شود مزد كارگران‌ كارگاه‌ را بپردازد.

 تبصره‌ 3ـ  متضرران‌ از قرارهای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ در صورت‌ اعتراض‌ به‌ گزارش‌ بازرس‌ كار و یا كارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و تعطیل‌ كارگاه‌ می‌توانند از مراجع‌ مزبور، به‌ دادگاه‌ صالح‌ شكایت‌ كنند و دادگاه‌ مكلف‌ است‌ به‌ فوریت‌ و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ نماید. تصمیم‌ دادگاه‌ قطعی‌ و قابل‌ اجراست‌.

 ماده‌ 106ـ  دستورالعملها و آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ مربوط‌ به‌ این‌ فصل‌ به‌ پیشنهاد مشترك‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

یکشنبه 13 اردیبهشت 1388 توسط majid shahy | نظرات ()پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
majid shahy
sms
OSHA
Yahoo mail
افسانه جومونگ
سایت متخصصان ایران
کسب درآمد از طریق اینترنت
سایت رسمی باشگاه استقلال تهران
سرانجام راه پولدار شدن آسان کشف شد
سایت هواداران استقلال تهران(عشق است استقلال)
همه پیوندها
هفته چهارم اردیبهشت 1388
هفته سوم اردیبهشت 1388
هفته دوم اردیبهشت 1388
خدا را دوست دارم
راهی متفاوت برای ابراز عشق
جمله روز
ماستها را کیسه کردن
سخنان استفان هاوکینگ در مورد بیماریش
استیون هاوکینگ کیست؟
روانشناسی رنگ ها
پنجاه روش برای حال گیری...!!
قانون کار
داستان کوتاه
لیست آخرین مطالب
پول- پول و باز هم پول
جامعه متخصصان ایران
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
روشهای نابود کردن یک رابطه! قسمت اول
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :